Poslední příspěvky

Mohlo by vás také zajímat

Lenka_Papadakisova

Podnikatelka, majitelka vzdělávací a poradenské společnosti Expertis, propagátorka moudrého businessu. Zaměřuje se na osobnostní rozvoj leadrů, podnikatelů a jejich firem. Na půdě Prague Business clubu moderuje Leaders fora se zajímavými osobnostmi českého businessu. Zajímá ji ozdravením společnosti a podnikání. Je ..

Španělsko, dynamický franchisový trh

Španělský internetový portál www.franquicia-net.es byl úspěšně spuštěn v srpnu 2006. Tento náš nový portál se poprvé presentoval na franchisové výstavě v Cordobě, která se konala v září. Další neméně důležitou franchisovou událostí bude výstava ve Valencii od 26. — 28. října 2006, které se španělští ..

Franchisové systémy v přehledu-Kochlöffel

Také „Master-Franchising“ je jednou z forem franchisingu.Tímto získává tzv. Master-franchisant, jinak také Master, od franchisora licenci pro výstavbu (a následně i provoz) franchisové sítě systému v konkrétní zemi nebo regionu. Franchisoři kteří nabízí Mater-licenci pochází zpravidla ze zahraničí a tímto předávají ..

Výdaje podle skutečnosti

Výdaje podle skutečnosti vyžadují oproti paušálním výdajům větší úřadování, nicméně v některých druzích podnikání se jim nevyhneme. Co vše lze zahrnout do výdajů Finanční úřad uznává výdaje, které: jsme vynaložili pro dosažení, zajištění a udržení příjmů jsme fakticky zaplatili v příslušném roce ..

Paušální výdaje

Paušální výdaje jsou velmi oblíbenou formou uplatňování výdajů v daňovém přiznání. Nutno podotknout, že také nejjednodušší a v mnohých případech dokonce nejvýhodnější. Jedná se o způsob uplatňování svých výdajů stanovenou procentní sazbou ze svých příjmů (40% - 80%). Veškeré podrobnosti najdete v zákoně o ..

Faktury a doklady

Archivace dokladů Každá samostatně výdělečná osoba odpovídá za archivaci a prokazatelnost svých dokladů. Po dobu uskladnění může dojít ke ztrátě kvality dokladu, resp. jeho čitelnosti. V těchto případech je dobré rizikové doklady okopírovat a založit je spolu s originálem. Pro neplátce DPH platí obecná archivační ..

Účetnictví (podvojné)

Systematika účetnictví obecně Podle aktuálního zákona o daních z příjmu můžete vést účetnictví ve dvojí podobě: účetnictví (dříve podvojné účetnictví) daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) Účetnictví (podvojné) Podvojné účetnictví je ke dnešnímu dni zastaralý avšak zažitý termín. Dnes je ..

Daňová evidence

Systematika účetnictví obecně Podle aktuálního zákona o daních z příjmu můžete vést účetnictví ve dvojí podobě: účetnictví (dříve podvojné účetnictví) daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) Daňová evidence Daňová evidence je termín nového zákona (§7b zákona o daních z příjmu), který nahradil ..

Daňové přiznání

31. březen bývá pro mnohé živnostníky a drobné podnikatele datum, které mají ve svých kalendářích červeně tučně vyznačené. Několik dní před ním mívají dokonce noční můry. Ve skutečnosti není daňové přiznání takovým strašákem, jakým se na první pohled zdá být. Tento formulář daňového přiznání ..

Odečitatelné položky

Chcete zaplatit méně na daních? Využíváte slevy na daních? A uvádíte do svého daňového přiznání nezdanitelný základ daně? Existuje třetí způsob, jak platit ještě méně, a to díky odečitatelným položkám. Zatímco daňové slevy se odečítají až od vypočtené daně, odečitatelné položky uplatňujete ještě před ..

Nezdanitelný základ daně

Chcete-li ušetřit na daních z příjmu můžete využít nejen slevy na dani, a odečitatelné položky, ale také nezdanitelné části základu daně. Nezdanitelnou částí základu daně uvádí zákon o daních z příjmu v §15. Stručný přehled: Dary pro veřejně prospěšné účely Úroky z úvěru ze stavebního spoření a ..

Dohody a malý rozsah

Zákoník práce umožňuje při zaměstnání na dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce využít výhod jak v oblasti daňové, tak v oblasti pojištění. Dohoda o pracovní činnosti zaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí zdravotní ani sociální pojištění při příjmu 1999,-Kč měsíčně Dohoda o provedení ..

Darovací a dědická daň

Darovací a dědická daň se nazývá rovněž daní převodovou, neboť se vztahuje na převod (bezúplatný) vlastnictví majetku. Kdo platí daň Darovací daň Darovací daň platí vždy nabyvatel (výjimky při přeshraničním transferu). Dědickou daň Dědickou daň platí dědic nezávisle na tom, zda dědí celé či částečné ..

Povinná registrace k DPH

Podmínky, za kterých se povinně musíme zaregistrovat k DPH stanovuje §94 zákona o DPH, např.: nabýváním majetku privatizací či prodejem podniku vstupujeme do postavení zemřelého plátce DPH nákupem zboží (automobil, zboží v ceně vyšší jak 326 000,-Kč a zboží, které je předmětem spotřební daně a zakupujeme jej v EU ..

DPH

Daň z přidané hodnoty (DPH) je všeobecná daň, kterou se zatěžuje zboží a služby o přidanou hodnotu. Peníze do státní poklady plynou jak při výrobě a distribuci tak při prodeji zboží a služeb. Do ceny se promítá DPH automaticky, v konečném důsledku platí DPH vždy spotřebitel. DPH je zákonem stanovena vždy ..

Daň z příjmu FO

Kdo platí daň z příjmu FO Rezidenti Daň z příjmu fyzických osob platí: občané s trvalým pobytem na území České republiky občané, kteří se na území České republiky zdržují alespoň 183 dní v roce Tato daň se vypočítává jak z tuzemských tak zahraničních příjmů. Nerezidenti Daň z příjmu fyzických osob ..

Přehled příjmů OSVČ

Přehledy o platbě pojištění OSVČ Na základě registrace jako OSVČ vám vznikla povinnost každoročně podávat OSSZ – správě sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok (celkem tedy dva). Tiskopisy a formuláře Tiskopisy si můžete buď osobně vyzvednout na ..

Zálohy zdravotního pojištění

Placení záloh (resp. měsíční úhrady zdravotního pojištění vs. souhrnná platba zdravotního po konci roku) se liší od typu naší samostatně výdělečné činnosti. hlavní příjem vedlejší příjem pojistné platí stát Zálohy jsou splatné 8. den následujícího měsíce, resp. záloha za měsíc leden musí být ..

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění je zákonným pojištěním, je jím hrazena zdravotní péče poskytovaná pojištěncům. Rozsah, podmínky, výše pojistného, penále, způsob placení, evidence a další je upraveno ve dvou níže uvedených zákonech. Musím platit zdravotní pojištění? Základní otázkou je, zdali musíme platit zdravotní ..

Nejčastější dotazy OSVČ na sociální pojištění

Jakým způsobem oznámit OSSZ, že jsem ukončil samostatně výdělečnou činnost? OSVČ je povinen oznámit ukončení samostatně výdělečné činnosti příslušné OSSZ písemně. Ukončením se rozumí jak přerušení podnikání, tak zrušení podnikatelského oprávnění. Toto oznámení jste povinni učinit do 8 dní následujícího ..

Zálohy sociálního pojištění

Zálohy na sociálním pojištění musíme platit měsíčně, a to v takové výši, v jaké to stanoví náš poslední odevzdaný Přehled. Minimálně vždy musíme dodržovat státem stanovenou minimální hranici. Minimální hranici záloh platíte: v první roce podnikání (nemáte odevzdaný Přehled) v případě, že v přehledu ..

Sociální pojištění

Sociální pojištění je složeno ze tří složek: pojistného na důchodové zabezpečení příspěvku na politiku zaměstnanosti nemocenského pojištění (není povinné pro OSVČ) Odlišné kategorie OSVČ s hlavní činností Sociální pojištění odvádíte každý měsíc, a to i váš první rok podnikání v minimálních ..

Pojištění

Další povinností osoby samostatně výdělečně činné je platba pojistného, a to v lepším případě jednou ročně. Ve většině případů se však nevyhnete měsíčním pravidelným odvodům, jejichž výše se stanoví na základě podaného Přehledu příjmů OSVČ. Pojištění jako daňově uznatelný výdaj? Bohužel Zálohy ..

Družstvo

Obecná charakteristika Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které bylo založeno za účelem podnikání anebo zajišťování hospodářských či jiných potřeb svých členů. Pozor, družstvo nelze založit k podpoře obecně prospěšných aktivit. Družstvo je vždy podnikatelem, protože se zapisuje do obchodního ..

Akciová společnost

Obecná charakteristika Akciová společnost je ideálním případem ryze kapitálové společnosti. Typická majetková účast společníků Společníci nejsou povinni k osobní účasti (investorský vztah) Zákonem vymezená soustava orgánů Společníci povinni vložit majetkový vklad (minimální výše zákonem stanovená) Vytváří ..

Společnost s ručením omezeným

Obecná charakteristika Společnost s ručením omezeným je příkladem kapitálové společnosti. V některých případech může být založena i k nepodnikatelskému účelu, avšak stále zůstává podnikatelem. Společníci ručí společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených vkladů všech společníků. Statutárním ..

Komanditní společnost

Obecná charakteristika Komanditní společnost (KS) je příkladem osobní společnosti s prvky společnosti kapitálovými. Může být založena opět pouze k podnikatelským účelům. Pro vznik KS jsou nezbytní min. dva společníci: Komplementáři Komanditisté Postavení komplementářů je stejné jako u veřejné obchodní ..

Veřejná obchodní společnost

Obecná charakteristika Veřejná obchodní společnost (VOS) je typickým příkladem osobní společnosti. Musí být založena vždy za účelem podnikání, a to alespoň dvěma osobami (FO či PO), kteří ručí za závazky společně a nerozdílně. Osobní účast společníků Vklady nejsou zásadně povinné Základní kapitál ..

Občanské sdružení jako nezisková organizace

Obecná charakteristika Občanské sdružení představuje velmi rozšířenou formu nevládní neziskové organizace. Na základě informací Ministerstva vnitra je v ČR registrováno více jak 78 tisíc občanských sdružení. Účel sdružení: sdílení společných zájmů (sportovní kluby,…) obecně prospěšná činnost (sociální ..

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)

Osoba samostatně výdělečně činná je fyzická osoba, která má příjmy z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti. Příjmy OSVČ Příjmy z podnikání příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství příjmy ze živnosti příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů podíly ..

Nebylo nalezeno více příspěvků